Skladovací systémy
Certifikáty

Seznam certifikátů, které naše firma získala.

Více
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Kvalita

Politika integrovaného systému managementu firmy IMTRADEX, a.s.

Vyhlášení politiky společnosti pro kvalitu a životní prostředí v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

 • rozvoj společnosti se zřetelem na neustále rostoucí kvalitu výrobků a služeb tak, aby se naše společnost pozitivně zapsala do povědomí všech zákazníků a stala se vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem,
 • při veškeré činnosti usilovat o vytváření dobrého jména společnosti, aby se toto jméno stalo synonymem solidnosti a kvality produktů, a aby se u zaměstnanců společnosti vytvořila pozitivní atmosféra ze spolupráce v kolektivu, který se snaží dosahovat ve všech oblastech vynikajících výsledků.

Ve vztahu k zákazníkům si musíme uvědomit, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je klíčovým motivem veškeré naší činnosti.

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě kvalitních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
 • vytvoření databáze vhodných dodavatelů polotovarů, prací a služeb.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty,
 • rozšiřovat používání ekologicky šetrnějších výrobků a technologií a aktivně likvidovat případné ekologické problémy.

Pro všechny vedoucí zaměstnance společnosti musí být samozřejmostí:

 • plnění požadavků legislativy v oblasti působení naší společnosti,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizace vzniku odpadů a emisí,
 • předávání vzniklých odpadů k likvidaci odborným firmám,
 • zpřísnění kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů za účelem dosažení maximálního využití surovin a energie,
 • aktivní a pozitivní přístup k pravidelnému proškolování s cílem zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • zajištění veškerých činností ve společnosti v souladu s požadavky bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 • trvalá spolupráce s představiteli samosprávy obce, v níž má firma sídlo.

Vedoucí zaměstnanci musí zaměřit svůj vztah k ostatním zaměstnancům na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah ke kvalitě, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky kvality.

Obecný záměr společnosti v oblasti kvality a ochrany životního prostředí:

 • při rozvoji systému řízení kvality (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS) budeme aplikovat prvky komplexního řízení kvality (TQM) a komplexního řízení ochrany životního prostředí, tedy zejména snahu o zapojení všech pracovníků a na všech úrovních v rámci organizace - tj. zapojení provozních zaměstnanců, technicko-hospodářských pracovníků, vedoucích útvarů i členů vrcholového vedení společnosti do činností souvisejících s řízením kvality a ochranou životního prostředí,
 • za účelem maximální spokojenosti zákazníka musíme reagovat na jeho požadavky a těmto požadavkům musíme přizpůsobovat rozsah i „obsah“ poskytovaných výrobků a služeb,
 • při jednání se zákazníky, dodavateli, představiteli místní samosprávy, představiteli státních orgánů, ale i uvnitř společnosti mezi vlastními zaměstnanci či smluvními pracovníky budeme vždy usilovat o vytvoření solidního a vstřícného prostředí a dodržování pravidel slušné komunikace.

s účinností od: 1.3.2017
Ing. Ladislav Matyáš
Předseda představenstva