Skladovací systémy
Certifikáty

Seznam certifikátů, které naše firma získala.

Více
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Kvalita

Politika integrovaného systému managementu firmy IMTRADEX, a.s.

Na základě rozvoje systému managementu kvality a systému environmentálního managementu vyhlašuji následující politiku integrovaného systému managementu společnosti:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem managementu kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
 • dosáhnout špičkové úrovně ve vývoji, výrobě a prodeji skladovacích systémů.

Základní oblasti rozvoje systému kvality:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu výrobků a služeb ve společnosti,
 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,
 • zabezpečování kvality našich výrobků a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří tvoří základní potenciál pro rozvoj firmy,
 • trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování,
 • efektivní rozhodování jsou založena na analýze údajů a informací,
 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naší subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům,
 • identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí,
 • zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování,

Společnost se dále zavazuje:

 • udržovat pořádek na pracovištích, provádět každodenní úklid, minimalizovat rušivé vlivy na okolí,
 • zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat
  ve veřejných prostorách firmy.
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů
  a emisí,
 • vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů.